Krzysztof Sikorski
added installation instructions
Krzysztof Sikorski commited b639f8c at 2010-11-24 01:32:04